Határozatok, rendeletek

51/2004. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A köztemető üzemben tartási szabályzata

 

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Solymári Római Katolikus Egyházközséggel közösen hozott köztemető üzemben tartási szabályzatát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására.

 

1. sz. melléklet

 

A SOLYMÁRI KÖZTEMETŐ ŰZEMBENTARTÁSI SZABÁLYZATA

 

1.

A Solymár Nagyközség (továbbiakban: Nagyközség) belterületén fekvő, 1873 helyrajzi számon nyilvántartott temető, a Solymári Római Katolikus Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) tulajdona.

A Solymár Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az Egyházközség között létrejött kegyeleti közszolgáltatási együttműködési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) alapján a temető köztemetőként működik (továbbiakban: temető) a temetőre vonatkozó jogszabályok, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendelete rendelkezéseinek betartásával.

 

2.

Az Önkormányzat az Egyházközséggel kötött Megállapodás útján gondoskodik temető fenntartási kötelezettségének teljesítéséről. Az Egyházközség – mint a temető tulajdonosa – a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően vállalja a temető fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátását és ennek keretében az elhunyt személyére, vallási, ill. lelkiismereti meggyőződésére, faji, vagy nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára, vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül gondoskodik a Nagyközség közigazgatási területén elhunyt, továbbá a halál időpontjában Solymár Nagyközségben állandó lakhellyel rendelkező, valamint azok egyenes ági hozzátartozói/szülő, gyermek/ elhunyt eltemetéséről.

Egyéb esetben csak urnafülkés temetés engedélyezhető.

A sírboltra vonatkozó rendelkezéseket a 9./ pont tartalmazza.

 

3.

A temető fenntartásához az Önkormányzat a Megállapodásban rögzített módon az önkormányzati költségvetésből évente anyagi támogatást nyújt.

 

4.

Az Egyházközség és az Önkormányzat a temető gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá a temető fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok előkészítésére ill. ezer feladatok végrehajtásának ellenőrzésére Temetőbizottságot hoz létre, melyre vonatkozó szabályokat a Megállapodás tartalmazza.

 

A temető fenntartásával kapcsolatos kiadások és bevételek elkülönített kezelése és a köztemetői gazdálkodás átláthatósága, önállósága érdekében az Egyházközség bankszámláján egy külön temetői számlát nyit, mely felett a Temetőbizottság elnöke jogosult rendelkezni a Megállapodásban foglaltak szerint.

 

5.

Az Egyházközség a temető fenntartási, üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása érdekében temető gondnokot foglalkoztat, továbbá a temető egyes karbantartási és üzemeltetési feladatainak ellátására, valamint a temetkezési szolgáltatás ellátására jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező vállalkozókkal vállalkozási szerződéseket köthet. A temető gondnok feladatkörét a Temetőbizottság határozza meg. A vállalkozási szerződések az Egyházmegyei Hivatal és az Önkormányzat jóváhagyásával lépnek hatályba.

 

6.

A halottak eltemetése, az urnák elhelyezése az alábbi módon történhet:

A./ Egyes sírhely             

B./ Egyes sírhely mélyítve 2 fő részére

C./ Kettős hely                         

D./ Kettős sírhely mélyítve 4 fő részére

E./ Urnahely falban

F./ Urnahely földbe két urnánál     

G./  Burkolt kripta              

 

7.

A sírhelyek megváltási díját az Egyházközség előterjesztése alapján az Önkormányzat rendeletben állapítja meg.

Új sírhelyet csak az elhunyt részére lehet megváltani.

A megváltott sírhelyek magánszemélyek közötti csere, vétel, vagy örökösödés tárgyai nem lehetnek.

A sírok gondozása, a sírok fölé emelt síremlékek, sírkövek, fejfák, sírboltok helyreállítása a hozzátartozók kötelessége.

A katonai sírhelyek és emlékhelyek, valamint a védett sírhelyek gondozását a temető karbantartó vállalkozó végzi. Ezen sírhelyek listáját a melléklet tartalmazza.

 

8.

Az Egyházközség a temető területéről és a parcellákról részletes térképet készít. A térkép áttekinthető képet nyújt a már elfoglalt és még szabad sírhelyekről.

A temetőtérképet az önkormányzati rendelet szerinti nyilvántartásokkal (nyilvántartó könyv, betűrendes névmutató, sírbolt könyv) együtt a temető gondnok őrzi és vezeti. Az aktuális temetőtérképből egy példányt az éves beszámolókor az önkormányzat részére átad.

 

9.

A temető gondnok a nyilvántartó könyvbe az alábbi adatokat köteles bejegyezni:

a./ nyilvántartási szám

b./ temetés napja

c./ az elhunyt neve, leánykori neve

d./ az elhunyt anyja neve

e./ az elhunyt születési ideje

£/ az elhunyt utolsó lakcíme

g./ az elhalálozás időpontja

h./ az elhalálozás oka

i./ a sírhely tábla, sírhely sor, temetési hely száma

j./ a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának neve, lakcíme, telefonszáma

 

A sírboltokról a temető gondnoknak sírbolt könyvet kell vezetni. Ebbe kell bevezetni a megváltáskori tulajdonosnak mindazon rendelkezését, amely a sírboltra vonatkozik, pld. kiket lehet a sírboltba a későbbiek során temetni.

Ha a megváltáskori tulajdonos ilyen rendelkezéseket nem jegyeztet be a sírbolt­könyvbe, akkor oda az elhunyt házastársa, egyenes ági leszármazottja és azok házastársai temethetők.

Ebben az esetben az élő egyenes ági hozzátartozók hozzájárulása szükséges.

A sírboltban halottakat csak kettős koporsóban szabad elhelyezni úgy, hogy az egyik koporsót légmentesen kell lezárni.

A sírbolt karbantartásáról ugyancsak az állító, ill. annak hátramaradt közvetlen hozzátartozói kötelesek gondoskodni.

 

10.

Az elhunyt részére a sírhely helyét a temető rendjére vonatkozó szabályzat szerint, a temető gondnok határozza meg.

A sírhely mérete olyan legyen, hogy abban a koporsót leeresztve elhelyezhessék és a megfelelő mennyiségű föld fedhesse.

A sírhely ásásakor betartandó méretek:

 

- egyes sírhely hossza 200 cm, szélessége 90 cm, mélysége 200 cm

- kettős sírhely hossza 200 cm, szélessége 180 cm, mélysége 200 cm

- gyermek sírhely hossza 150 cm, szélessége 80 cm, mélysége 200 cm.

A sírok közötti oldaltávolság 60 cm.

A sírhely sorok közötti távolság 100 cm.

A síremlék maximális magassága a szegélykőtől számított 150 cm.

Hamvakat tartalmazó urnákat a kolumbáriumban kell elhelyezni. /Ettől a hozzátartozók kérésére indokolt esetben a temető gondnok eltérést engedélyezhet/.

 

Urnasírhelyen történő elhelyezéskor a sírgödör mérete 80x80 cm, mélysége 100 cm. Urnasírhelyen, ill. urnasírboltban legfeljebb négy (4) urna helyezhető el.

 

 

Sírkövek, síremlékek állításakor a fent közölt méreteket szigorúan be kell tartani.  Síremlék a temető gondnokkal történt előzetes egyeztetés után állítható. A megadott méretek a sírbolt külső befoglaló méretét jelölik.

Sírhely ásásakor, valamint a sírkövek állításakor a parcella geometriai méreteit szigorúan be kell tartani.

 

11.

A temetőt, mint kegyeleti helyet a gondos védelem érdekében kerítéssel kell körülvenni.

A főbejárati kiskaput a látogatók részére napközben nyitva kell tartani.

A főbejárati nagykaput csak alkalmanként (halottszállítós, temetés, területrendezés, szemétszállítás) nyitható ki.

A temető bejáratánál tájékoztatásul az időjárástól védett hirdetőtáblán az alábbiakat kell közölni:

 

A./ A temető fenntartó – egyházközség - címe

B./ A temető gondnok neve, pontos címe, esetleg telefonszáma, félfogadási ideje

C./ A temető belső rendjének legfontosabb szabályai

D./ A temető nyitvatartási ideje

E./ A vállalkozók adatai

F./ A felügyeletet gyakorló jegyző elérhetősége (címe, telefonszáma)

 

12.

A temető környezetvédelme és tisztaságának megőrzése a temetőlátogatók, ill. a temetőben munkát, vagy szolgáltatást végzők alapvető kötelessége.

Mind a szerves (növényi), mind a szervetlen hulladékot a hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A kegyeleti koszorúkat a központi szemétgyűjtőkbe kell rakni, mely az eltemettető kötelessége.

A hulladékgyűjtők ürítését a temetőt karbantartó vállalkozó végzi.

 

A temetőbe a látogatók személyes használati tárgyaikon kívül csak a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit vihetik be magukkal.

A temető területén csak a sírok, síremlékek, sírboltok és urnafülkék díszítését szolgáló kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el (virág, váza, mécses, stb.). Sírfülkére engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyat a temető gondnok felszólítására el kell távolítani, vagy azt a gondnok eltávolíttatja.

A sírokra 1 méternél magasabbra növő fát, bokrot, dísznövényt ültetni tilos.

A közüzemi szolgáltatásként működő vízvételi lehetőséggel az észszerűség határain belül takarékoskodni kell.

A temetőben meggyújtott gyertyát a zárt mécses kivételével, a tűzveszély elkerülése érdekében távozás előtt el kell oltani.

Tilos a temetőben minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely a temetőlátogatók vagy a kegyeleti hely méltóságát sérti, a szertartások rendjét zavarja.

 

A temető területén 14 év alatti gyermekek, ill. cselekvőképtelen személyek felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.

 

Motorkerékpárral, személykocsival a temetőbe behajtani tilos. Kivételt képez: a mozgásában korlátozott, illetve engedéllyel rendelkező személy.

 

A temető létesítményeit (ravatalozó, vízvezetékcsapok, hulladéktárolók), a sírokat, síremlékeket, rendeltetésszerűen kell használni, azokat megkárosítani, indokolatlanul eltávolítani, szigorúan tilos! Ez vonatkozik a temető növényzetére is.   

 

A temetőbe állatot bevinni (legeltetni, kutyát sétáltatni, stb.) tilos!

A sírkő lebontásához a temető gondnok írásos engedélye szükséges.

A temető rendje és tisztasága érdekében az exhumálások, rátemetések, síráthelyezések,

vagy egyéb okból feleslegessé vált sírkő maradványokat a sír kezelője, gondozója, elhunyt hozzátartozója az áthelyezéskor köteles a köztemető területéről elszállítani, vagy elszállíttatni, ellenkező esetben a köztemető üzemeltetője a hozzátartozók költségére azt elszállíttatja.

Rátemetéskor a lebontott sírkövet legkésőbb 1 éven belül köteles a sír gondozója, vagy közvetlen hozzátartozója újból visszaállítani, vagy elszállítani.

Az átmenetileg lebontott síremléket a (gondnok által) kijelölt helyre kell szállítani.

Az egy éven túl vissza nem állított síremlékek rendezésére a temető gondnok felszólítja az érintetteket. További tárolás csak térítés ellenében lehetséges, melynek feltételeit a jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A tárolt sírkövekről tárolási naplót kell vezetni.

 

A 100 évnél idősebb, vagy képzőművészeti alkotások lebontásához a Műemléki Felügyelőség hozzájárulása szükséges.

 

A temető rendezése során (sírásás, exhumálás, síráthelyezés, parcella felszámolás) talált érméket, pénzeket, medálokat, nemesfémből készült protézist, a temető gondnoknak kell átadni.

A talált értékekről, a fellelés körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált értékek átmeneti biztonságos őrzéséről a temető gondnok gondoskodik.

A temető gondnok feladata a talált értékek tulajdonosának, közvetlen hozzátartozójának felkutatása, a hagyatéki eljárás megindítása.

A kutatás eredménytelensége esetén az értéket a Magyar Nemzeti Banknál kell elhelyezni.

 

Az Önkormányzat rendeletében meghatározott szabálysértések elkövetőivel szemben az Egyházközség, a Temetőbizottság, ill. a temető gondnok jogosult szabálysértési eljárást kezdeményezni az Önkormányzat jegyzőjénél.

A temetőben tevékenységet végző vállalkozó kötelessége, hogy a temető rendjét zavaró állapot fennállására, vagy tevékenységre haladéktalanul felhívja a temető gondnok figyelmét.

 

13.

A jelen Szabályzat az Egyházmegyei Hivatal ellenjegyzésével lép hatályba.

A Szabályzat részét képezi Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének a  temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének.

 

Solymár, 2004   április hó…….. nap

 

 

 

 

 

Solymári Római Katolikus Egyházközség             Solymár Nagyközség Önkormányzata
Kertész Péter plébános                                                Enczmann László polgármester

 

 

 

Ellenjegyezte:

Egyházmegyei Hivatal

 

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00