Cím
Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról
Tartalom
2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gyakorolja.

A tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók 2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben már az APEH jár el.
Ebből következően az állami adóhatóság végzi a 2010. évre vonatkozó bevallási kötelezettségek feldolgozásával kapcsolatos feladatokat. A 2010. január l-jétől elsősorban az ideiglenes jellegű tevékenységet folytatók, továbbá az állandó jellegű tevékenységet folytatók tekintetében a szervezeti változással érintett adózói kör, a tevékenységet kezdő adózók, a naptári évtől eltérő üzleti évet választók tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek. A 2010. január 1. napján vagy ezt követően kezdődött felszámolási és végelszámolási eljárásokban – a naptári évvel egyező üzleti éves – az adózók tevékenységzáró bevallásukat az állami adóhatósághoz teljesítik. A felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló adózók esetében záróbevallásukat abban az esetben nyújtják be az állami adóhatósághoz, ha a felszámolási és/vagy a végelszámolási eljárás 2010. évben kezdődött.

Helyi iparűzési bevallások benyújtásának módja


Aki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 31. §-ának (2) bekezdése alapján elektronikus bevallására kötelezett, a helyi iparűzési bevallását is elektronikusan köteles teljesíteni.


Ha az adózó az Art. 8. számú melléklete szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, e kötelezettsége keletkezésének időpontjától a helyi iparűzési bevallását is elektronikusan köteles teljesíteni.


Az előző két körbe nem tartozó adózók papíron is benyújthatják a bevallásukat, de a kitöltéshez/kinyomtatáshoz az APEH internetes honlapjáról letölthető ún. 2D-s kitöltő-ellenőrző programot is használhatják.

Sajátos szabályok:

A helyi iparűzési bevallást egyrészt a vállalkozás szinten, másrészt települési önkormányzatonként kell kitölteni.

A vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a 2010. évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie.

Önellenőrzés (ismételt önellenőrzés) esetén – melynek ugyanazon számú nyomtatványon kell eleget tenni -, adóalapot, illetve adót érintő adatok módosításakor a módosított, „új” adatokkal – az önellenőrzéssel érintett bevallásban szerepeltetett - valamennyi adatot ki kell tölteni, függetlenül attól, hogy az adat nem változott. Szintén ugyanazon bevallásban - ismételt önellenőrzés esetében is - kell az önellenőrzési pótlékot bevallani. Az önellenőrzést – akár adóra, adóalapra vonatkozik a bevallás – települési önkormányzatonként kell elvégezni, továbbá az önellenőrzési pótlékot települési önkormányzatonként – külön-külön – kell kiszámítani, bevallani.

Önellenőrizni csak a helyi iparűzési adót lehet, az adóelőlegeket önellenőrizni nem lehet.

A 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó önellenőrzést – a 2010. május 31-én esedékes 2009. évre vonatkozó, önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bevallás önellenőrzése tekintetében is – valamennyi adózói körbe tartozónak még az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtania, az önkormányzat által rendszeresített bevallási formátumban. Az önkormányzati adóhatósághoz beadandó önellenőrzések benyújtására legkésőbb 2011. december 31-éig (eltérő üzleti év szerint működő adózók esetében a 2009. évben kezdődő adóév utolsó napjától számított második év utolsó napjáig) van lehetőség.

Felszámolási eljárás alatt álló adózóknak a tevékenységet lezáró adóbevallásukat a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal lezárt időszakra a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül kell benyújtaniuk. A felszámolás befejezésekor az adózónak a felszámolási záróadóbevallását a felszámolási záró mérleg elkészítésének napját követő napon kell benyújtania.
A végelszámolás alatt álló adózóknak a tevékenységet lezáró adóbevallásukat a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal lezárt időszakra, a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül kell benyújtaniuk. A végelszámolási záróadóbevallást az adózónak a végelszámolás befejezésekor a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének (elfogadásának) napját követő napon kell benyújtania.

A 2010. év január 1. napján vagy ezt követően kezdődött felszámolási és végelszámolási eljárásokban - a naptári évvel egyező üzleti éves - adózók tevékenységzáró bevallásukat az állami adóhatósághoz teljesítik. Az eltérő üzleti éves adózók:

ha az üzleti évük kezdő időpontja a 2009. évben van és ezen bevallási időszak befejező időpontja 2010-re esik, akkor a bevallást és valamennyi adókötelezettséget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni;

ha üzleti évük kezdő időpontja a 2010. évben van, a tevékenységzáró bevallásukat az állami adóhatósághoz teljesítik.

Ha a felszámolási vagy végelszámolási eljárás 2009. évben kezdődött, a tevékenységzáró bevallást akkor is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, ha a felszámolási eljárás 2010. évben is folyamatban van.

A felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló adózók záróbevallásukat:

ha a felszámolás 2009. évben kezdődött és 2010. évben is folyamatban van, az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik;

ha a felszámolási eljárás 2010. évben kezdődött, akkor az állami adóhatósához kell benyújtaniuk.

Pótlás, késedelmesen, vagyis a bevallás benyújtásának esedékességét követően, az elévülési időn belül ugyanazt a számú bevallást kell benyújtani. A 2010. január l-jét megelőző időszakra vonatkozó pótló bevallást az illetékes önkormányzati adóhatóságokhoz kell benyújtania az adózónak, az önkormányzat által rendszeresített bevallási formátumban.

1044. számú bevallás a „Helyi iparűzési adóról”

Helyi iparűzési adó alanyának az a vállalkozó minősül, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

a) az Szja tv.-ben meghatározott egyéni vállalkozó,

b) az Szja tv.-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

A 1044. számú bevallásban azon adóalanyok adnak számot kötelezettségükről:

Akiket/amelyeket az adott településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség (székhelye, telephelye az adott településen található).

Ha az adóalany meghatározott, a Htv. szerinti tevékenységet olyan önkormányzat illetékességi területén végzi, ahol székhellyel illetőleg telephellyel nem rendelkezik, akkor ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenysége. Az ideiglenes jellegű iparűzési adó alanya bevallását az adóköteles tevékenység végzésének utolsó napján köteles benyújtani az állami adóhatósághoz.

Helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje:

Fő szabály – az adóévet követő év május 31-e; (először a 2010. adóévről 2011. május 31-éig),

Előtársaság – a társaság bejegyzésének napját követő 90. nap;

Eltérő üzleti éves – a mérlegforduló napját követő 150. nap;

Mezőgazdasági őstermelő – az adóévet követő év május 31-e (először a 2010. adóévről 2011. május 31-éig);

Az ideiglenes tevékenység állandóvá válása esetén - az adóévet követő év

május 31-e (először a 2010. adóévről 2011. május 31-éig);

Tevékenység befejezésekor – a tevékenység végét követő 30 napon belül;

Ideiglenes tevékenység megszűnése – a tevékenység végzésének utolsó napján;

Ha soron kívüli bevallási kötelezettség keletkezik, akkor a benyújtási határidők tekintetében az Art. 33. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szükséges eljárni.

A 1045. számú bevallás „Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről”

Változások 2010-ben fizetendő előlegek esetében:

A 2010. adóévben kezdődő előlegfizetési időszakra fizetendő első adóelőleg-részletet a 2009. évben kezdődő adóév adója és az önkormányzati adóhatóság által a 2010. évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig előírt adóelőleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell bevallani az önkormányzati adóhatósághoz az éves bevallásban, megfizetni azonban az állami adóhatóságnak kell (ide tartoznak azon naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózónak is, akinek/amelynek üzleti évének mérlegfordulónapja 2009. december 31. előtti időpontra esik).

Ha az adókötelezettség a 2010. évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően keletkezik, akkor az előlegfizetési időszakra járó egyes helyi iparűzési adóelőleg-részleteket az állami adóhatósághoz kell bevallani és befizetni.

Előleg fizetésére kötelezettek:

adóelőleg bevallási és fizetési kötelezettség azon településekkel összefüggésben terheli az iparűzési tevékenységet állandó jelleggel végző adózót, ahol székhellyel, illetőleg telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

A bevallás első ízben 2009. december 31-ét követően kezdődő adóelőleg fizetési időszak(ok)ra vonatkozóan nyújtható be az állami adóhatósághoz.

A 1045. számú bevalláson azok az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adóalanyok adnak számot adóelőleg bevallási kötelezettségükről

Akik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 41. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő valamint

átalakulással létrejött vállalkozók, továbbá

ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be. A bevallást ezen adózóknak az adóhatósági bejelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtaniuk.

A 1045. számú bevallást azoknak az adózóknak is be kell nyújtaniuk, akik/amelyek az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerültek. Ebben az esetben az adózó köteles az egyszerűsített vállalkozói adókötelezettségéről szóló bevallás-benyújtással egyidejűleg az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűntetését követő naptól az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra (előlegfizetési időszak) a bevallásban szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegű adóelőleget az előlegfizetési időszakra eső egyes előlegfizetési időpontokra, egyenlő arányban bevallani. Nem kell adóelőleget bevallani arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget. Továbbá annak a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózónak kell a 1045. számú előlegbevallást benyújtani akinek/amelynek üzleti évének mérlegfordulónapja 2010. január 01. napjára vagy azt követő időpontra esik és egyúttal megfelelnek a Htv. 41.§ (3) bekezdésben vagy a Htv. 39/B.§ (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek.

Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani és jelen bevallást benyújtani :

a) az előtársaságnak,

b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének adóévében,

c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, ideértve a felszámolás és végelszámolás alatt álló adózókat, továbbá

d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

Amennyiben az adókötelezettséget, adóelőleg bejelentési, bevallási kötelezettséget keletkeztető esemény nem tartozik a Htv. 41.§ (3) illetve (4) bekezdésének hatálya alá, akkor a települési önkormányzatokat megillető adóelőlegek bevallása a 1044. számú nyomtatványon történik.

1046-os számú bevallás „a társasági adóelőleg-kiegészítésről, az energiaellátók jövedelemadójának kiegészítéséről és a 2010. évi iparűzési adóelőleg-kiegészítéséről

Változás 2010. január 1-jétől:

A 1046. számú bevallás első ízben - a társasági adó, az energiaellátók jövedelemadója, valamint a helyi iparűzési adó tekintetében - 2010. január 1-jét követő adóelőleg kiegészítési időszakra vonatkozóan nyújtható be.

Abban az esetben, ha az üzleti év (adóév) első napja 2009. évi dátum, a feltöltési kötelezettségről szóló bevallást a társasági adó és az energiaellátók jövedelemadójára vonatkozóan a 0901 sz. bevalláson kell teljesíteni az állami adóhatóság felé. A helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségét a 2009-es adóév esetében az illetékes önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni.

A helyi iparűzési adó esetében a 2010. január 1-ét megelőző időszakra vonatkozó feltöltési kötelezettségről szóló bevallást az illetékes önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni.

A helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallás benyújtására kötelezett

a társasági adó feltöltésére kötelezett a társasági adóelőleg-kiegészítés esetében az Art. 2. számú melléklet I/4. pontja alapján;

az energiaellátók jövedelemadójának kiegészítése esetén a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény (továbbiakban: Thtv.) 8. § (2) pontja szerinti vállalkozó.

Kötelezett adóalanyi kör:

A Htv. alá tartozó adóalanyok esetében annak a Tao. tv. hatálya alatt álló kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak kell helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettségének eleget tenni, amelynek az adóévet megelőző adóévben az 50 millió forintot meghaladja az éves szinten számított árbevétele.

A Tao tv. hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladta – a társasági adóelőleget az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie. Az adózónak a társasági adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást kell tennie.

Szintén a 1046-os bevallást kell benyújtania – a társasági adóelőleg-kiegészítés összegéről – annak az adózónak, akinek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, illetve a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózónak társasági adóelőleg-kiegészítésről, abban az esetben, ha üzleti éve 2010. évben kezdődött, függetlenül attól, hogy annak az utolsó hónapjának 20. napja 2010. december 31-ét követő napra esik. Ugyancsak be kell nyújtania a 1046. számú bevallást annak a végelszámolás alatt álló adózónak, amelynek 12 hónapig tartó, 2010. évben kezdődő üzleti éve utolsó hónapjának 20. napja 2010. december 31-ét követő napra esik, továbbá – a tört időszaki adóéve tekintetében – annak az adózónak, amely a 2010. évben választ eltérő üzleti évet, vagy a 2010. év folyamán tér vissza az eltérő üzleti évről a naptári év szerinti adóévre.

Az energiaellátók jövedelemadójának alanya Thtv. alá tartozó vállalkozó, kivéve, ha adóbevallást a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be. A külföldi vállalkozó kizárólag a belföldi telephelye útján végzett tevékenysége alapján állapítja meg a jövedelemadó-kötelezettséget. Az adóalany az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallja és megfizeti a várható jövedelemadó 90 százalékát. Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az adóalanyra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot.

A nyomtatványokra (bevallásokra) vonatkozó általános és speciális információkat, tudnivalókat a kitöltési útmutató tartalmazza.
A nyomtatványok (bevallások) az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) letölthetők, és annak kitöltését követően elektronikusan benyújthatók.

Forrás: Apeh.hu
Dátum
2010-01-15

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00