Lakossági információ tárgya
Változások a mozgáskorlátozottak adókedvezményében
Lakossági információ tartalma
A 2010. évi CXXIII Tv. (125.§) megváltoztatta a mentességi szabályozást oly módon, hogy az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozott – akár tulajdonosi, akár üzemben tartói minőségére tekintettel – adóalany által üzemeltetett személygépkocsik után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni. Egyidejűleg 2011. január 1-jétől a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesülhet részben vagy egészben az adófizetés alól.

E törvény alkalmazásában (Gjt.18.§) súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.

{A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott: az a személy, aki az 1. számú melléklet szerinti mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a 2., vagy 3. számú melléklet szerint a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.}

A Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban: Gjt.) 2. §-a értelmében az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

A Gjt. 3. §-a alapján - általános esetben - az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjárműben beállott olyan változást, amely az adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot adó körülmény bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell figyelembe venni.

A Gjt 5. § f) pontja alapján mentes az adó alól, a súlyos mozgáskorlátozott személy; a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett lakcíme szerint illetékes települési adóhatóság látja el. Ha a lakcímnyilvántartásban a lakcím megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím szerint illetékes adóhatóság jogosult. Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a tulajdonos lakcímnyilvántartásba bejegyzett lakcíme szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett gépjármű adóztatására. Amennyiben az adóalany a lakcímnyilvántartás szerint a naptári év első napján érvényes lakcímmel nem rendelkezik, akkor az adóalany utolsó érvényes lakcíme szerint illetékes önkormányzati adóhatóság látja el az adóztatási feladatokat. A változást követő év első napjától esedékes adót kell az új cím szerint illetékes adóhatóságnál megfizetni.

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00