Lakossági információ tárgya
Adófízetési határidő: 2011.03.16.
Lakossági információ tartalma
Rövidesen olyan adózás szempontjából fontos határidő következik, amely mind a Tisztelt Adózók, mint az adóhatóság számára meghatározó. Solymár Nagyközség Polgármeteri Hivatala önkormányzati feladatainak ellátása szempontjából kiemelt fontosságú a Polgároktól és Vállalkozóktól befolyó adóbevétel. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény {Art.} 37.§-a alapján a helyi adókat, - építményadó, telekadó, helyi iparűzési 2011. évi adóelőleg -, és a gépjárműadó, idei első félévi részletét 2011.03.16-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni!

A solymári adócsoport segítséget kíván nyújtani az érintetteknek abban, hogy helyi adózásuk során a lehető legegyszerűbben tudják teljesíteni kötelezettségeiket és kiigazodjanak az adózás rejtelmeiben. Február végén kerülnek postára azok a „Fizetési Számlák”, amelyekből az érintettek fizetési kötelezettségeiket beazonosíthatják.

Szíveskedjenek az értesítés kézhezvételét követően az abban szereplő adatokat egyeztetni a birtokában levő bizonylatokkal. Adókötelezettségét adóbevallásai, (önellenőrzései) az adóhatóság döntései alapján, a befizetéseit és a kiutalásokat pedig a pénzintézeti utalások és az átutalási postautalványok alapján tartja nyilván adóhatóságunk. Eltérés esetén észrevételeiket a Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal, 2083 Solymár, József A.u.1. címre szíveskedjék postázni. Amennyiben eltérést nem talált, úgy szíveskedjen intézkedni a tartozás, követelés megfizetése iránt. A fennálló kötelezettségeket adónemenként külön-külön, a megfelelő számlaszámra kell átutalni adószámuk feltüntetésével.

A fizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező adózónak átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező adózónak csekken vagy folyószámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Hogy egyszerűbben teljesíthessék befizetéseiket, ezért az adóhatóság teljes kitöltöttségű csekket is mellékel.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adótartozását határidőn belül nem rendezi, úgy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében végrehajtási eljárást kell adóhatóságunknak kezdeményeznie. A végrehajtási eljárás - további külön értesítés nélkül - a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul.

A határidőn belül nem rendezett, éves adóösszeget meghaladó gépjárműadó tartozás esetében adóhatóságunk kezdeményezheti a gépjármű forgalomból történő kivonását.

Figyelmeztetjük, hogy gazdasági társaság esetében, amennyiben az „értesítőben” közölt adó és késedelmi pótlék tartozása jelentős, és azt 15 napon belül sem rendezi, illetve ezen határidőn belül nem vitatja indokolt írásbeli nyilatkozatban a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján adóhatóságunk, mint hitelező kezdeményezheti a felszámolási eljárás megindítását.

Tájékoztatjuk, hogy átmeneti fizetési nehézség esetén az Art. 133-134 §-ainak ide vonatkozó szabályai alapján lehetőség van - méltányossági eljárás keretében - fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés engedélyezésére. A „Méltányossági Kérelem” nyomtatványa a község honlapjáról (www.solymar.hu) letölthető, vagy adóhatóságunktól igényelhető. A beérkezett kérelem (adatlap) és a mellékelt igazolások alapján az adóhatóság a benyújtástól számított 30 napon belül hozza meg döntését.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§-a értelmében a kérelmezőnek az első fokú államigazgatási eljárásért 2.200 Ft, azaz kettőezer-kettőszáz forint eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg a 11742245-15390125-03470000 számú Solymár Nagyközség Önkormányzat illetékbeszedési számlájára megfizetni.
Ha Ön egyéni vagy társas vállalkozó, úgy a 2009. évi HIPA bevallása vagy bejelentkezése alapján, 2011. első félévében előleget kell fizetnie. A vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy az előleg módosítását (csökkentését) kérjék {Art. 42. § (2)}, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Az előleg módosítását kizárólag az esedékesség (2011.03.16.) előtt benyújtott kérelemben lehet kérni. Ha utóbb kiderül, hogy a kérelem jogosulatlan volt, úgy az adózó mulasztási bírság megfizetésére is köteles.

Kérjük szíves megértésüket és segítő együttműködésüket.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Adócsoport

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00