2024. április 17., szerda

Ügyfélfogadás

Ma 8:00- 12:00; 13:00-16:00
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

II. fokú vízkorlátozás elrendelése

 

HATÁROZAT

 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) továbbiakban: DMRV Zrt.) kezdeményezésére a rendkívüli magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás miatt jelentkező ellátási problémák megoldásaként a folyamatos ivóvíz ellátás helyreállítása érdekében

 

2022._július 1. napjától visszavonásig

II. fokú vízkorlátozást rendelek el.

 

Felhívom a 10 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodószervezetnek minősülő felhasználókat, hogy a napi fogyasztási igényüket 10%-kal csökkentsék.

A fentieken felül vízkorlátozás időtartama alatt Solymár Nagyközség közigazgatási területén a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználás megvalósítására, továbbá Solymár közigazgatási területén

t i l o s :

 

-          minden tömlős locsolás és mosás a település egész területén;

-          az automata öntöző berendezések működtetése;

-          a járdák, utak mosása;

-          gépjárművek tömlős mosása;

-          medencék töltése.

 

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható. 

Az ügyfél a véglegessé váló döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Solymár Nagyközség  Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 Budapest, Thököly út 97-101.)  A keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet természetes személy papír alapon vagy elektronikus úton Solymár Nagyközség Önkormányzatnak címezve Solymári Polgármesteri Hivatalhoz (2083 Solymár, József Attila utca 1.) kell benyújtani.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti. 

 

INDOKOLÁS

 

A DMRV Zrt. 2022. július 1-jén kelt levelében kezdeményezte Solymár Nagyközség közigazgatási területén az II. fokú vízkorlátozás elrendelését, hivatkozva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pont és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) korm. rendelet 83. § alapján. 

Az II. fokú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy a korábban elrendelt I. fokú részleges vízkorlátozás nem hozott érdemi eredményt, valamint az elmúlt hét rendkívüli magas hőmérsékletű, csapadék nélküli napok miatt fokozódott a vízfogyasztók vízfelhasználása, mely a közüzemi hálózatban nyomáscsökkenést, vízhiányt idézett elő regionális szinten, az időjárás-előrejelzés változása hétvégére nem hoz érdemi változást.

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján - figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását -, a 2022.  június 27-én (hétfő) 00.00 órától 2022. június 30-án (csütörtök) 24.00 óráig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást július 4. (hétfő) 24.00 óráig meghosszabbította az ország egész területére vonatkozóan. Ezekben a napokban tehát a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a rendkívüli időjárás tovább folytatódik és ennek okán az ivóvízfogyasztási igény további növekedésére kell számítani.

Az I. fokozatú vízkorlátozás ellenére már több napja, tartósan nem képes a vízellátó rendszer a megnövekedett ivóvízfogyasztási igényeket kielégíteni, az ivóvízellátás tekintetében a helyzet kritikussá vált.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) korm. rendelet 83.§ (1) és (2) bekezdései szerint (1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart. A DMRV Zrt. szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedem a vízkorlátozás megszüntetés iránt.

Határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) c) pontján és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm rendelet 83.§-án alapul.

A közigazgatási per lehetőségét az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 114. §-a alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77.§-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az Ákr. 9. § és 15. §-a valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. §-a alapján állapítottam meg.

Solymár, 2022. július 1.

 

 

 

Dr. Szente Kálmán

polgármester

 

II. fokú vízkorlátozás elrendelése