2024. április 20., szombat

Ügyfélfogadás

MAI NAPON NINCS
Legközelebb
Hétfő 13:00-18:00

Ügyfélszolgálat (ügyiratleadás)
Hétfő: 8:00-12:30; 13:00-18:00 / Kedd: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Szerda: 8:00-12:30; 13:00-16:30 / Csütörtök: 8:00-12:30; 13:00-16:00 / Péntek: 8:00-13:30

II. fokú vízkorlátozás visszavonása és az I. fokú vízkorlátozás fenntartása

HATÁROZAT

 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) továbbiakban: DMRV Zrt.) kezdeményezésére a rendkívüli magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás miatt jelentkező ellátási problémák megoldásaként a folyamatos ivóvíz ellátás helyreállítása érdekében hozott közös (Magyar Honvédség, Katasztrófavédelem, az ellátási területek érintett önkormányzatai, valamint DMRV Zrt.) erőfeszítéseinek eredménye nyomán

 

e határozat kihirdetésével II. fokú vízkorlátozást visszavonom és

az I. fokú ? részleges - vízkorlátozást továbbra is fenntartom.

 

A fentieken alapján azonnali hatállyal visszavonom a II. fokú vízkorlátozással összefüggő intézkedéseket, azonban az I. fokú vízkorlátozás fenntartásával Solymár Nagyközség közigazgatási területén a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználás megvalósítására, továbbá Solymár közigazgatási területén

 

t i l o s :

 

-          a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6 és 23 óra között;

-          az automata öntöző berendezések működtetése;

-          a járdák, utak mosása;

-          gépjárművek tömlős mosása;

-          medencék töltése.

 

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

 

Az ügyfél a véglegessé váló döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Solymár Nagyközség  Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 Budapest, Thököly út 97-101.)  A keresetlevelet ? ha törvény eltérően nem rendelkezik ? a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet természetes személy papír alapon vagy elektronikus úton Solymár Nagyközség Önkormányzatnak címezve Solymári Polgármesteri Hivatalhoz (2083 Solymár, József Attila utca 1.) kell benyújtani.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

 

 

INDOKOLÁS

 

A DMRV Zrt. 2022. július 4-én kelt levelében tájékoztatta hivatalomat, hogy a Magyar Honvédség, a Katasztrófavédelem és az ellátási területen érintett települések szoros együttműködése nyomán 2022. július 3-án a vízellátó rendszer egyensúlyát sikerült helyreállítani, így a teljes ellátási területen biztosított az ivóvízszolgáltatás.

 

Tekintettel a fentiekre, valamint az időjárási viszonyok ? Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint - várható kedvező változására, kezdeményezték a II. fokozatú vízkorlátozás feloldását és kérték az I. fokozat fenntartását.

 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) korm. rendelet 83.§ (1) és (2) bekezdései szerint ?(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.?

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart. A DMRV Zrt. szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedtem a II. fokú vízkorlátozás megszüntetése és I. fokú vízkorlátozás fenntartása iránt.

 

Határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) c) pontján és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83.§-án alapul.

 

A közigazgatási per lehetőségét az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 114. §-a alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77.§-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adtam tájékoztatást.

 

Hatáskörömet és illetékességemet az Ákr. 9. § és 15. §-a valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. §-a alapján állapítottam meg.

 

 

Solymár, 2022. július 4.

 

 

_______________________

Dr. Szente Kálmán

polgármester

 

 

a II. fokú vízkorlátozás visszavonásáról szóló határozat (pdf-ben)